fbpx

Vispārējie noteikum
1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), kad Pircējs tos apstiprina (pērkot preces, atzīmē ar ķeksīti, ka piekrīt Noteikumiem), ir pusēm saistošs juridisks dokuments, ar kuru nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību, kā arī citas ar preču pirkšanu un pārdošanu vietnē snackbox.lt saistītus noteikumus.

Piegādātājs: «Malela» SIA Reğ.Nr. LV40203102736 Brīvības gatve 387-23, Rīga, LV-1024 Jur. adrese: Bankas rekv.: AS SWEDBANK IBAN: LV97HABA0551044273630 HABALV22

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, labot vai papildināt Noteikumus atbilstoši tiesību aktu prasībām.

1.3. Par precēm tiek uzskatīts Pārdevēja sniegtais produktu piegādes abonements (turpmāk – Abonements), kas tiek veikts periodiski norunātā laikā, piegādājot uz norādīto adresi par noteikto maksu.

Personas datu aizsardzība
2.1. Jebkāda informācija, kas saistīta ar personas datiem un kas tiek reģistrēta interneta vietnē snackbox.lv, tiek uzskatīta par slepenu un netiek izpausta.

Pircēja tiesības
3.1. Pircējam ir tiesības pasūtīt abonementu snackbox.lv vietnē saskaņā ar Noteikumu kārtību.

3.2. Pircējs nedrīkst atgriezt preces šajos gadījumos:

3.2.1. ja Pircējam tika pārdota atbilstošas kvalitātes pārtikas preces un nebija beidzies preču derīguma termiņš;

3.2.2. preces, ko nevar atgriezt to īpašību dēļ, tajā starpā produkti, kas ātri bojājas.

Pircēja saistības
4.1. Pircējam ir jānorēķinās par precēm un jāpieņem Noteikumu kārtība.

4.2. Pircējam jābūt pilnvarai pārstāvēt uzņēmumu, kuram tiks piegādāti produkti un izrakstīti PVN faktūrrēķini par to piegādi.

4.3. Pircējam jāpaziņo par piegādes adreses maiņu uz e-pastu info@takeberry.net  7 (septiņu) dienu laikā pirms norunātās piegādes dienas.

4.4. Pircējam jānodrošina pienācīga taras uzglabāšana, aizsardzība un laicīga atgriešana. Pazaudējot vai sabojājot taru, Pircējam jāatlīdzina radušies zaudējumi 15 eiro apmērā par katru taras vienību.

Pārdevēja tiesības
5.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darbības stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savas pilnvaras, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņam iespēju lietot interneta veikalu vai atsevišķos gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

5.2. Ja radušies svarīgi apstākļi, Pārdevējs drīkst uz laiku vai pilnīgi pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju.

Pārdevēja saistības
6.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi norunātajā datumā.

6.2. Pārdevējs apņemas nomainīt produktu saturu abonementā saskaņā ar Pircēja pieprasījumu, taču zināmos apstākļos Pārdevējs var būt spiests Pircēja vēlmes ignorēt.

Abonements, tā cenas un apmaksas kārtība
7.1. Abonementā nav noteikts vai norādīts precīzs produktu daudzums, vērtība un sortiments. Abonementa saturs tiek sastādīts pēc Pārdevēja ieskatiem un var mainīties atkarībā no preču pieejamības ar vai bez atsevišķa brīdinājuma.

7.2. Abonementa cenas interneta vietnē var tikt mainītas jebkurā laikā un ir norādītas eiro bez PVN.

7.2. Pircēji, kuriem ir derīgs abonements, par cenu izmaiņām tiek informēti 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms cenu maiņas pa e-pastu, kas norādīts, pasūtot abonementu.

7.3. Pircējs norēķinās saskaņā ar iesniegto PVN faktūrrēķinu par iepriekšējā mēnesī piegādātajām precēm ar bankas maksājuma uzdevumu 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no PVN faktūrrēķina izrakstīšanas dienas.

7.4. Pircējs pasūtījuma laikā norādītajā e-pastā saņem elektroniski sagatavotu PVN faktūrrēķinu par iepriekšējā mēnesī piegādātajām precēm 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no izrakstīšanas dienas.

7.5. Ja Pircējs nesaņem PVN faktūrrēķinu par iepriekšējā mēnesī piegādātajām precēm līdz esošā mēneša 10. (desmitajam) datumam, viņam par to ir jāpaziņo pa tālruni +371 29 946 889 vai e-pastu info@takeberry.net, citādi tiek uzskatīts, ka PVN faktūrrēķins ir saņemts.

Preču piegāde
8.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu un kontakttālruņa numuru.

8.2. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

8.3. Preču piegādes maksa uz vienu piegādes vietu ir 9 EUR, ja Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.

8.4. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

8.5. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Kad Pircējs paraksta faktūrrēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots atbilstošā stāvoklī. Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), viņam tas ir jāatzīmē faktūrrēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentā. Ja Pircējs nav veicis šīs darbības, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem, ja šos bojājumus noteikuši iepakojuma bojājumi, ko Pircējs nav atzīmējis iepriekš noteiktajā kārtībā.

Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš
9.1. Pārdevējs cenšas piegādāt Pircējam augstākās kvalitātes produktus un nodrošināt to derīgumu vismaz uz 5 piecām dienām no to piegādes. Īpašos gadījumos produktu derīgums var būt īsāks.

Atbildība
10.1. Pircējs pilnīgi atbild par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas tādēļ radušās.

10.3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neievērojot Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut gan tāda iespēja viņam tika sniegta.

10.4. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, institūciju, organizāciju vai personu vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tur esošo informāciju vai tur veicamo darbību, šīs vietnes nepieskata, nekontrolē un šos uzņēmumus un personas nepārstāv.

10.5. Ja rodas kaitējums, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

Abonementa izbeigšana
11.1. Pircējs ir tiesīgs atteikties no abonementa jebkurā laikā, informējot Pārdevēju pa e-pastu info@takeberry.net 7 (septiņu) dienu laikā pirms paredzētās piegādes dienas. Atteikšanās no abonementa neatbrīvo Pircēju no atbildības norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem.

11.2. Pārdevējam ir tiesības izbeigt Pārdevēja abonementu jebkurā laikā.

Nobeiguma noteikumi
12.1. Šie noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

12.2. Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

 

12.3. Visas domstarpības, kas radušās par šo noteikumu izpildi, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu noteikto kārtību.